6-latki banner 123 

Delegacja z Iraku z wizytą studyjną w MEN

zmień rozmiar czcionki:
Doświadczenia Polski w obszarze rozwoju edukacji obywatelskiej po 1989 r. były głównym obszarem zainteresowania przedstawicieli siedmiu irackich urzędów centralnych, którzy w ramach projektu Organizacji Narodów Zjednoczonych koordynowanego przez Europejską Wyższą Szkołę Zarządzania w Berlinie, we współpracy z lokalnym partnerem - Centrum Edukacji Obywatelskiej przybyli z wizytą studyjną do Warszawy. Delegację przyjął wiceminister edukacji narodowej, Mirosław Sielatycki.

- Pomimo różnic kulturowych Polskę i Irak łączą wspólne doświadczenia, które pozwalają naszym społeczeństwom lepiej się zrozumieć, a irackim politykom wykorzystać polskie doświadczenia na potrzeby reform, m.in. w obszarze edukacji. Oba nasze kraje doświadczały w swojej historii utraty niepodległości, wojen z sąsiadami, rządów autorytarnych. 20 lat polskiej transformacji pokazuje, że poprzez reformę edukacyjną i samorządową potrafiliśmy zbudować w Polsce nową edukację, a poprzez dialog z sąsiadami, wymianę młodzieży i kontakty nauczycieli, zbudować nowe sąsiedzkie relacje - powiedział, otwierając spotkanie, wiceminister Mirosław Sielatycki.

W części dyskusyjnej urzędnicy irackich i kurdyjskich Ministerstw Edukacji, Ministerstw ds. Młodzieży i Sportu oraz Ministerstw Pracy i Spraw Socjalnych, jak również irackiego Ministerstwa Praw Człowieka pytali o kierunki polityki Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie edukacji obywatelskiej, jej umiejscowienie w polskiej podstawie programowej oraz formy realizacji w ramach zajęć szkolnych i pozaszkolnych. Pytania dotyczyły również kształcenia i doskonalenia kompetencji nauczycieli w tym obszarze oraz edukacji pozaformalnej na rzecz promowania zaangażowania społecznego, postaw otwartości i tolerancji wśród młodzieży.

Wiceminister Mirosław Sielatycki mówił o głównych zadaniach polskiej szkoły w zakresie edukacji obywatelskiej, roli samorządów uczniowskich i komitetów rodzicielskich, polityce na rzecz wolontariatu, strukturach dialogu społecznego, tj. Polskiej Radzie Organizacji Młodzieżowych czy Forum Rodziców przy Ministrze Edukacji Narodowej. Wiceminister wspomniał również o inicjatywach MEN, w tym m.in. Roku „Szkoły z Pasją", konkursie „Otwarta szkoła" i innych konkursach dla organizacji pozarządowych na realizację projektów wymiany młodzieży, wolontariatu, promowania nauczania o mniejszościach i działań na rzecz integracji cudzoziemców, a także projektach obywatelskich Ośrodka Rozwoju Edukacji, ofercie szkoleniowej dla nauczycieli oraz licznych podręcznikach i publikacjach w obszarze edukacji obywatelskiej.

Wizyta w Ministerstwie Edukacji Narodowej w Polsce odbyła się w ramach projektu ONZ „Promowanie wartości obywatelskich i postaw społecznych wśród młodzieży poprzez edukację w Iraku". Głównym zadaniem projektu jest wsparcie irackiego systemu oświaty poprzez wyposażanie go w wysokiej jakości narzędzia i efektywne rozwiązania w zakresie edukacji formalnej i pozaformalnej oraz rozwijanie kierunków polityki edukacyjnej i zasobów kapitału społecznego. Projekt ma na celu promowanie wartości społecznych, tożsamości narodowej, obywatelskości i praw człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem równouprawnienia płci.

Podczas odbytej w ramach projektu kilkudniowej wizyty w Polsce (22-27 kwietnia) iracka delegacja spotkała się m.in. z wiceprezydentem Warszawy, Włodzimierzem Paszyńskim, wysłuchała wykładów na temat rozwoju kompetencji obywatelskich u nauczycieli (prof. James Arthur, Uniwersytet w Birmingham), kształcenia postaw demokratycznego obywatelstwa w szkole (Kurt Edler, Niemieckie Stowarzyszenie na rzecz Pedagogiki Demokracji) oraz dobrych praktyk w zakresie rozwoju edukacji obywatelskiej w krajach Unii Europejskiej (Międzynarodowe Stowarzyszenie ds. Ewaluacji Osiągnięć Edukacyjnych). Delegacja miała również okazję do bezpośredniej rozmowy z uczniami w ramach wizyt w dwóch warszawskich szkołach.

01 ORE 02 ORPEG 03 CIE 04 CKE 05 IBE 06 KOWEZIU