Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014

zmień rozmiar czcionki:

Z powyższymi zagadnieniami wiążą się podane w dokumencie tematy kontroli planowych oraz zakresy ewaluacji szkół i placówek. Będą one realizowane przez kuratorów oświaty w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego.

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa mają znaczenie także dla planowania pracy przez placówki doskonalenia nauczycieli. Po zmianie przepisów (październik 2012 r.) zadaniem tych placówek jest organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie m.in. wynikającym z kierunków polityki oświatowej państwa oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty. Placówki te w nadchodzącym roku szkolnym mają zatem obowiązek udostępnienia nauczycielom oferty doskonalenia obejmującej zagadnienia najistotniejsze z punktu widzenia realizowanej polityki edukacyjnej.

W roku szkolnym 2013/2014, monitorowaniu zostanie poddany proces wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego i w zawodach oraz wspieranie szkół przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne i placówki doskonalenia nauczycieli w realizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych.

Więcej informacji, dotyczących zakresu nadzoru pedagogicznego znajduje się w załączniku - Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014

Aneks nr 1 do podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014
Aneks nr 2 do podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014