Eurodoradztwo Polska (Euroguidance Poland)

Projekt „Eurodoradztwo Polska" realizowany jest w ramach Programu Uczenie się przez Całe Życie, a czas jego trwania przewidziano na lata 2007-2013. Projekt ten stanowi kontynuację projektu „Narodowe Centra Zasobów Poradnictwa Zawodowego" (NCZPZ), realizowanego w latach 1995-2006 w ramach Programu Leonardo da Vinci.

Cel ogólny projektu to wspieranie zawodowej i edukacyjnej mobilności obywateli oraz rozwój poradnictwa zawodowego w krajach Europy. Służy temu realizacja - zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim - następujących celów szczegółowych:
  • gromadzenie i upowszechnianie informacji zawodowej, w tym tworzenie i aktualizowanie portalu PLOTEUS I prezentującego możliwości uczenia się i szkolenia w 32 krajach Europy;
  • wymiana i upowszechnianie dobrych praktyk poradnictwa zawodowego;
  • opracowywanie i dystrybucja materiałów specjalistycznych i metodycznych z obszaru teorii i praktyki poradnictwa zawodowego;
  • organizowanie seminariów, szkoleń i konferencji;
  • udział w krajowych i międzynarodowych spotkaniach i konferencjach poświęconych poradnictwu zawodowemu.

Projekt adresowany jest przede wszystkim do doradców zawodowych. Realizowane działania służą podniesieniu kompetencji zawodowych i rozwojowi warsztatu pracy doradców zawodowych poprzez wzbogacanie zasobów informacji oraz udostępnianie różnego rodzaju opracowań.

Polska uczestniczy w pracach Sieci Eurodoradztwo od 1999 r. W resorcie pracy zadania projektu realizuje Departament Rynku Pracy jako krajowy koordynator. Po stronie resortu edukacji, na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej, zadania realizuje Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (KOWEZiU).

Strony projektu:
resort edukacji: www.euroguidance.pl/resort pracy:  http://www.praca.gov.pl/eurodoradztwo

Materiały dla doradców zawodowych:

Metody, techniki i narzędzia diagnostyczne w poradnictwie zawodowym
Celem książki jest wskazanie na wybrane, podstawowe aspekty diagnozy w doradztwie zawodowym. Zaprezentowano rodzaje diagnoz oraz metody diagnozowania. Zwrócono uwagę także na to jak doradcy zawodowi mogą profesjonalnie i odpowiedzialnie budować, rozwijać własne kompetencje zawodowe w obszarze diagnostyki.

Warsztat diagnostyczny doradcy zawodowego
Książka adresowana jest do wszystkich tych, którzy wspierają inne osoby w planowaniu i realizowaniu planów edukacyjnych oraz zawodowych. Celem publikacji jest wzmacnianie kompetencji doradczych w obszarze związanym z diagnostyką. Zaprezentowano propozycje modeli, schematów diagnostycznych oraz metody, które mogą być wykorzystywane zarówno przez profesjonalnych doradców, jak i nauczycieli czy wychowawców.

Od aktora do autora
Celem publikacji jest przybliżenie wybranych koncepcji poradnictwa kariery, oraz przedstawienie elementów warsztatu pracy doradcy kariery, które szczególnie mogą pomóc młodym ludziom i wszystkim, którzy ich wspierają w procesie projektowania i realizacji kariery. Przedstawiono także przykłady konkretnych zadań i ćwiczeń, które można wykorzystać w poradnictwie kariery.

Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego
Zadaniem publikacji jest dostarczenie podstawowych informacji o zawodach, które można zdobyć kształcąc się w różnych typach ponadgimnazjalnych szkół zawodowych.

Podstawy poradnictwa kariery. Poradnik dla nauczycieli
Publikacja ta adresowana jest do nauczycieli, którzy chcą uczestniczyć w kreowaniu kariery życiowej swoich uczniów. Rozdział I nakreśla teoretyczne podstawy poradnictwa kariery. W rozdziale II omówione są zagadnienia związane z poradnictwem kariery dla młodzieży w resorcie edukacji. W rozdziale III są przedstawione metody działania nauczyciela jako doradcy kariery zarówno w indywidualnym, jak i grupowym poradnictwie.

ABC doradcy zawodowego. Poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych. Materiały dla szkolnego doradcy zawodowego
Celem publikacji jest wsparcie doradców zawodowych w udzieleniu uczniom porad edukacyjno-zawodowych. W książce zostały omówione najczęściej występujące schorzenia i nieprawidłowości w stanie zdrowia, przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania zawodów, wskazówki do pracy z uczniami z niepełnosprawnościami i ich rodzicami. Publikacja powstała w ramach projektu Euroguidance.

ABC Doradcy Zawodowego. Rozmowa doradcza
Publikacja stanowi połączenie zagadnień dotyczących: relacji doradcy z uczniem, charakterystyki klienta rozmowy doradczej w wieku szkolnym, etapów i wymogów formalnych rozmowy doradczej oraz warsztatu pracy i wiedzy przydatnej w rozmowie doradczej, jak również wniosków opracowanych na podstawie praktycznych doświadczeń doradców zawodowych pracujących w szkołach. Wnioski i informacje zostały zebrane podczas szkoleń dotyczących problematyki rozmowy doradczej prowadzonych w KOWEZiU w latach 2006 - 2009.

Metody i narzędzia stosowane w Polsce przez doradców zawodowych w sektorze edukacji
Publikacja zawiera materiały z seminarium które odbyło się 24 listopada 2010 r. Celem seminarium była wymiana wiedzy, opinii na temat jakości oraz przydatności metod i narzędzi stosowanych w polskim poradnictwie zawodowym.

Praca z klientem dorosłym
Publikacja jest kolejnym tomem wydanym w ramach serii ABC doradcy zawodowego. Przeznaczona jest dla doradców zawodowych, psychologów, pedagogów i nauczycieli realizujących zadania z zakresu poradnictwa zawodowego w szkołach oraz innych placówkach edukacyjnych, skupiających również osoby dorosłe. Publikacja powstała w ramach projektu Euroguidance.

Poradnictwo kariery przez całe życie
Zadaniem publikacji jest wzbogacenie warsztatu pracy osób zajmujących poradnictwem kariery o wskazówki i propozycje metodyczne do pracy z osobami w różnym wieku i na poszczególnych etapach rozwoju edukacyjno-zawodowego. Przedstawiony materiał ma na celu zainspirowanie doradcy do rozwoju warsztatu pracy, wzbogacenie kontaktu z klientem o nowe elementy, rozszerzenie zakresu prowadzonego poradnictwa i jeszcze lepsze dopasowanie go do specyfiki oraz potrzeb jednostki.Publikacja powstała w ramach projektu Euroguidance.

ABC poradnictwa zawodowego w szkole
Publikacja zawiera m.in. praktyczne wskazówki, jak zaprojektować szkolny plan doradztwa zawodowego, nawiązać współpracę z nauczycielami, prowadzić proces doradczy, prezentuje także zagadnienia dotyczące promocji usług doradczych w szkole.

Studiuj za granicą
Praktyczny informator dla doradców zawodowych oraz uczniów na temat możliwości kształcenia na poziomie uniwersyteckim w wybranych krajach EU. Książka zawiera m.in. informacje na temat zasad rekrutacji, stypendiów, kosztów życia, warunków pobytu.

Vocational guidance and multicultural challenges - practical guidelines for practitioners how to work with clients form other cultures.
Jest to tłumaczenie książki Doradztwo Zawodowe a Wyzwania Międzykulturowe, wydanej w ramach projektu w 2006 roku.

Come and study in Poland
Książka adresowana do obywateli Unii Europejskiej chcących kształcić się w Polsce. Publikacja zawiera informacje o możliwościach kształcenia, w językach obcych, na uczelniach wyższych w kraju, jak również syntetyczny opis polskiego systemu edukacji oraz rozdział o Polsce.

Doradztwo Zawodowe a Wyzwania Międzykulturowe
Publikacja zawiera informacje na temat wielokulturowości i pracy z osobami odmiennymi kulturowo w kontekście podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych. Autorami poszczególnych rozdziałów są osoby specjalizujące się w pracy z osobami odmiennymi kulturowo oraz doradca zawodowy specjalizujący się w doradztwie międzykulturowym. Publikacja powstała w ramach projektu Euroguidance.

Etyczny Wymiar Poradnictwa Zawodowego
Książka porusza kwestie etyczne oraz pojmowanie wartości moralnych w poradnictwie zawodowym, a także podstawowe pojęcia etyczne i zagadnienia aksjologiczne związane z działalnością pomocową. Analizuje również podstawowe wartości moralne przypisane do profesji doradcy zawodowego.

01 ORE 02 ORPEG 03 CIE 04 CKE 05 IBE 06 KOWEZIU