Profilaktyka a Ty/Edukacja PaT/E


Program Profilaktyka a Ty/Edukacja (PaT/E) powstał w 2011 roku z inicjatywy Ministerstwa Edukacji Narodowej. Stanowi integralną część programu Profilaktyka a Ty (PaT), stworzonego przez Komendę Główną Policji. Program realizowany jest we współpracy z samorządami lokalnymi.

Program oparty jest na metodzie profilaktyki rówieśniczej, która zakłada przygotowanie młodzieży ponadgimnazjalnej do pracy na rzecz rówieśników ujawniających różnorodne zachowania ryzykowne. Siłą oddziaływania jest idea promowania mody na życie bez uzależnień i rozwijanie potencjału osobowego młodych ludzi, przeciwdziałanie agresji i przemocy, rasizmowi i ksenofobi, tworzenie wspierającego środowiska szkolnego i pozaszkolnego, w którym młodzież będzie mogła liczyć na wsparcie i pomoc. W metodzie profilaktyki rówieśniczej wykorzystuje się naturalne zasoby okresu rozwojowego, w tym autorytet grupy i jej wpływ na funkcjonowanie społeczne młodych ludzi. Dobre przykłady jej funkcjonowania społecznego i prozdrowotnego są znaczącym modelem do naśladowania zachowań właściwych i źródłem wsparcia dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym i wykluczeniem społecznym.

Ważnym celem programu PaT/E jest także przygotowanie animatorów/nauczycieli do pełnienia funkcji ekspertów w programie PaT/E na terenie samorządu. W trakcie szkolenia nauczyciele/animatorzy uczą się budowania młodzieżowej grupy PaT, wyłaniania lidera, rozpoznawania potrzeb i oczekiwań członków grupy oraz stosowania właściwych form wsparcia.

Program PaT/E był realizowany w województwach:
2011 r. –opolskim, pomorskim i lubelskim;
2012 r. –podkarpackim, łódzkim;
2013 r. - kujawsko-pomorskim, świętokrzyskim, dolnośląskim;
2014 r. – wielkopolskim, mazowieckim, śląskim.
Pozostały województwa: małopolskie, lubuskie, zachodnio-pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie.

W ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”   kontynuacja projektu PaT/E znajduje bezpośrednie odniesienie do wskazanych czynników ryzyka. Są one związane ze szkołą i często dotyczą przemocy rówieśniczej, odrzucenia przez rówieśników, słabej więzi ze szkołą, wpływu grupy rówieśniczej i niepowodzeń szkolnych. Szansą na realne oddziaływanie na jednostkę jest młodzieżowa grupa PaT, która aktywizując do twórczych działań, wzmacnia więzi rówieśnicze wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Program PaT destygmatyzuje, co oznacza szansę także dla uczniów ze słabszymi wynikami w nauce, ale bardzo często posiadających szczególne zdolności zarządzania grupą, rozładowywania agresji i rozwijania kompetencji społecznych wśród rówieśników. Proces destygmatyzacji często poprawia relacje z nauczycielami; wpływa także na niwelowanie niepowodzeń szkolnych, których źródłem bywa często powierzchowna ocena ucznia.

Program PaT  w obrębie czynników chroniących ucznia tworzy możliwości poprawiania klimatu szkoły, zwiększa poczucie przynależności i rozwija prospołecznie grupę rówieśniczą ucząc odpowiedzialności za dokonywane wybory.

Program PaT w szczególny sposób uwrażliwia na drugiego człowieka, zastępując realną samotność ucznia przy komputerze, aktywnością pracy nad tekstem sztuki, scenariuszem filmowym czy też happeningiem poruszającym ważne problemy społeczne.

Program PaT odrzuca konkurencyjność i sukces jednostki, zastępując je satysfakcją grupy ze wspólnie wykonanych przedsięwzięć o charakterze artystycznym lub społecznym.

Program PaT odnajduje się jednoznacznie w nurcie profilaktyki pozytywnej. Siła wzajemnego oddziaływania grupy rówieśniczej tworzy fundament do wyłaniania młodzieżowych liderów PaT prowadzących grupę. Wzmacnia także naturalną więź z rodzicami poprzez prezentowanie spektakli dla rodziców, pozostawiając refleksję i dumę z własnego dziecka.

W latach 2011- 2013 w trakcie poprzedniej edycji programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” szkolenie ekspercie PaT bezpośrednio organizowane z kuratorami oświaty objęło 8 województw. Działania te przełożyły się na podniesienie poziomu bezpieczeństwa w szkołach, którego rzecznikami wobec swoich rówieśników zostaje sama młodzież. Istotą tego działania jest promowanie idei PaT – mody na życie wolne od przemocy i uzależnień.


Program Pat i PaT/E odnosi się wprost do głównego celu Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, którym jest zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkołach i placówkach. Programy szczególnie wpisują się w realizację celów szczegółowych nr 1 i nr 2.

Cel szczegółowy nr 1:
Kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły i placówki, m.in. przez:

1.1.    Budowanie pozytywnych relacji społecznych.
1.2.    Rozwijanie kompetencji społecznych uczniów i wychowanków oraz wspieranie prawidłowego rozwoju osobowości dzieci i młodzieży.
1.3.    Uspołecznianie szkoły i placówki i integrowanie środowiska szkoły
i placówki, w tym uczniów i wychowanków z niepełnosprawnościami, przewlekle chorych, odmiennych kulturowo i wielojęzycznych.
1.4.    Rozwijanie potencjału szkół i placówek w zakresie bezpiecznego funkcjonowania uczniów i wychowanków, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
1.5.    Rozwijanie kompetencji wychowawczych nauczycieli, wychowawców
i rodziców.
1.6.    Zwiększanie pozycji i roli rodziców w szkole i placówce.
1.7.    Zwiększanie współpracy z podmiotami i instytucjami, które mogą wspierać działania szkoły i placówki w środowisku lokalnym.

Cel szczegółowy nr 2:
Zapobieganie problemom i zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży, m.in. przez:
2.1.    Profilaktykę agresji i przemocy, w tym cyberprzemocy.
2.2.    Przeciwdziałanie używaniu substancji psychoaktywnych przez uczniów i wychowanków oraz profilaktykę uzależnienia od gier komputerowych, Internetu, hazardu.
2.3.    Kształtowanie umiejętności uczniów i wychowanków w zakresie prawidłowego funkcjonowania w środowisku cyfrowym, w szczególności w środowisku tzw. nowych mediów.
2.4.    Rozwiązywanie kryzysów rozwojowych i życiowych uczniów
i wychowanków, m.in. związanych z wyjazdem rodziców za granicę
w celach zarobkowych, a także przemocą w rodzinie.

Warto podkreślić wyniki badań ewaluacyjnych programu PaT, które zostały wykonane na  zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Przeprowadzono je w 2013 roku na grupie 1 500 osób podczas VIII Ogólnopolskie Przystanku PaT w Łodzi:

Po roku czasu działania w programie PaT:
- 70%, którzy odkryli PaT dla zabawy, prawie 30% PaTowiczów zmienia postawę, uznając program za wartość profilaktyki na serio, bez uprawiania fikcji, okazję
do poważnego dialogu, pokonanie samotności i odrzucenie w środowisku,
- ponad 65% PaTowiczów, którzy są już po inicjacji z narkotykami odrzuca je,
a pozostali chcą je poważnie ograniczyć,
- prawie 20% po inicjacji alkoholowej zdecydowanie ogranicza chęć sięgania po alkohol,
- prawie 100% deklaruje odrzucenie agresji.

Program: „Prowadzenie przez specjalistów ogólnopolskiej infolinii interwencyjno-informacyjnej dla uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ich rodziców, nauczycieli oraz innych podmiotów działających na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzież

Zadanie polega na świadczeniu bezpłatnej pomocy telefonicznej i online.

Osobom korzystającym z infolinii zostanie udzielone wsparcie. Osoby otrzymają także rzetelne informacje z zakresu bezpieczeństwa uczniów. W sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży będą podejmowane  interwencje.

Odbiorcami Infolinii interwencyjno-informacyjnej  będą uczniowie, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ich rodzice, nauczyciele oraz przedstawiciele innych podmiotów działających na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.  


W ramach programu infolinii interwencyjno-informacyjnej:

  • numer 116 111 oraz świadczenie pomocy online zostaną udostępnione uczniom, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
  • numer 800100100 oraz świadczenie pomocy online zostaną udostępnione rodzicom, nauczycielom oraz przedstawicielom podmiotów działających na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

Pomoc telefoniczna oraz pomoc online świadczona będzie łącznie przez 114 specjalistycznie przygotowanych konsultantów na 10 stanowiskach, w następujący sposób:

- uczniom pod numerem Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116111 i online w godz. 12.00 – 22.00 przez 7 dni w tygodniu z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy; w okresie 10.11.2014 r. do 31.12.2016 r.
- rodzicom, nauczycielom oraz innym profesjonalistom pod nr telefonu 800100100 i online w godz. 12.00 – 18.00 od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy; w okresie 10.11.2014 r. do 31.12.2016 r.

Wysoką jakość świadczonej pomocy zapewni stały monitoring pracy konsultantów przez opiekunów/superwizorów podczas każdego dyżuru oraz spotkania briefingowe dyżurującego zespołu konsultantów przed i po każdym dyżurze, a także comiesięczne superwizje.

  • serwisy merytoryczne: www.116111.pl oraz www.800100100.pl będą towarzyszyć bezpłatnej pomocy telefonicznej i online. Serwisy są nieodłącznym elementem systemu pomocowo-informacyjno-interwencyjnego.

W sytuacjach trudnych, w tym dotyczących zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, osoby dzwoniące/piszące otrzymają wsparcie oraz informacje na temat możliwości rozwiązania problemu i przeciwdziałania zagrożeniom, a także obowiązujących przepisów prawa i procedur. Jeśli okaże się to niewystarczające, a osoba dzwoniąca/pisząca wyrazi zgodę, konsultanci podejmą interdyscyplinarne interwencje w celu zapewnienia dziecku bezpieczeństwa.

W razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia osób kontaktujących się z Telefonem 116111 podejmowane będą interwencje na mocy Porozumienia Komendanta Głównego Policji i Fundacji Dzieci Niczyje (Dz. U. KGP Nr 18 z dnia 24.11.2008 r.), które upoważnia konsultantów do przekazywania dyżurnym KWP/KSP informacji o zagrożeniu kontaktujących się z nimi osób, po czym niezwłocznie podejmowane są czynności służbowe zmierzające do likwidacji zagrożenia. W sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia w związku z możliwością popełniania przestępstwa na szkodę osoby, która skontaktuje się z telefonem 800100100, podejmowane będą interwencje na mocy artykułu 304 ust. 1 Kodeksu postępowania karnego.

W ramach projektu podejmowane będą działania edukacyjne i informacyjne skierowane do dzieci, rodziców, nauczycieli oraz przedstawicieli podmiotów działających na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Powstaną ulotki edukacyjne dla dzieci oraz ulotki informacyjne dla dorosłych. Realizacja zadania poddawana będzie bieżącej ewaluacji. Tworzone będą analizy miesięczne, kwartalne i roczne dotyczące kontaktów nawiązanych w ramach zadania oraz problemów, z jakimi zgłaszają się osoby korzystające z pomocy.

Efekty Programu (2014-2016)

Zakładane rezultaty:

1. W czasie trwania programu Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 oraz pomocy online, oferta będzie dostępna dla zainteresowanych przez 754 dni pracy;
w poszczególnych latach: 2014 r.: 49 dni; 2015 r.: 352 dni; 2016 r.: 353 dni.
2. W czasie trwania programu Infolinia 800 100 100 oraz pomoc online oferta będzie dostępna dla zainteresowanych przez 539  dni pracy; w poszczególnych latach:  
2014 r.: 35 dni; 2015 r.: 252 dni; 2016 r.: 252 dni.
3. Konsultanci przygotowani są do:
  • odebrania miesięcznie 7500 połączeń (22500 kwartalnie) oraz przygotowania odpowiedzi na 500 wiadomości przesłanych online (1500 kwart.),
  • podjęcia 2400 interwencji miesięcznie; kwartalnie 7200,
  • podejmowania kompetentnych działań informacyjno-edukacyjnych i interwencyjnych. Mają zapewnione szkolenia, superwizję, a ich praca będzie poddana bieżącej ewaluacji.

4. W czasie trwania programu z serwisów merytorycznych www.116111.pl i www.800100100.pl skorzysta wielu zainteresowanych. Przewiduje się 634 000 odsłon: w 2014 r.: 34 000; w 2015 r.: 300 000; w 2016 r: 300 000.

5. Zostanie przygotowanych łącznie:
- 1000 publikacji prasowych na temat programu,
- 950 000 ulotek edukacyjnych i 50 000 ulotek informacyjnych dla 1mln odbiorców bezpośrednich.

Zakładamy także realizację celów Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”:

1. Dzieci i młodzież korzystające z bezpłatnego Telefonu 116111 otrzymają wsparcie psychologiczne i profesjonalną pomoc w rozwiązywaniu problemów, co zwiększy ich poczucie bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych, a także zmniejszy zjawisko wykluczenia społecznego uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

2. Rodzice i nauczyciele w trudnych sytuacjach dotyczących dzieci otrzymają bezpłatną pomoc, dzięki czemu zostaną podniesione ich kompetencje wychowawcze.

3. Rodzice, nauczyciele oraz przedstawiciele podmiotów działających na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży uzyskają informacje na temat funkcjonowania systemu oświaty, możliwości współpracy z instytucjami i podmiotami, dzięki czemu zwiększona zostanie otwartość szkoły lub placówki na uzyskiwanie wsparcia
w środowisku lokalnym.

Program: „Bezpieczna i przyjazna szkoła - ocena szkół i placówek systemu oświaty realizujących politykę ochrony dzieci przed agresją i przemocą”

Program realizuje Fundacja Dzieci Niczyje, która wygrała otwarty konkurs ofert na realizację tego zadania w okresie trzyletnim, począwszy od 2014 - 2016 roku.

Cele programu:

- zwiększanie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkołach i placówkach edukacyjnych, w szczególności przeciwdziałanie krzywdzeniu dzieci zarówno w świecie realnym, jak i w internecie,
- przeciwdziałanie agresji i przemocy ze strony personelu oraz rówieśników, a także przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
- wprowadzenie w szkole lub placówce systemu oświaty, która zgłosi się do programu stałych mechanizmów polityki ochrony dzieci.

Cele programu będą osiągane poprzez promocję i wdrożenie międzynarodowych rozwiązań systemowych w zakresie ochrony dzieci przed krzywdzeniem w szkołach i placówkach systemu oświaty.

Fundacja Dzieci Niczyje zapewnia ofertę edukacyjno-szkoleniową dotyczącą ochrony dzieci przed krzywdzeniem, która umożliwi podniesienie kompetencji w tym zakresie dyrektorom szkół i placówek, nauczycielom, rodzicom i opiekunom. Realizacja programu uwzględnia również działania skierowane do uczniów polegające na dostarczeniu im wiedzy na temat unikania zagrożeń oraz możliwości uzyskania pomocy i wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych.

Standardy:

Standardy powstały jako adaptacja dokumentu Setting the Standard; a common approach to child protection (Ustanowienie standardów; wspólne podejście do ochrony dzieci przed krzywdzeniem), który został opracowany w 2003 r. przez międzynarodową koalicję organizacji pozarządowych działających na rzecz ochrony bezpieczeństwa dzieci.

Ocena placówek edukacyjnych w ramach programu będzie bazowała na następujących standardach:

Standard I. Placówka ustanowiła i wprowadziła w życie Politykę ochrony dzieci przed krzywdzeniem i zapewnienia im bezpieczeństwa.

1. Placówka posiada dokument Polityki ochrony dzieci.
2. W dokumencie Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem zostały uwzględnione:
a)    procedury zgłaszania podejrzeń oraz podejmowania interwencji, które określają krok po kroku, jakie działanie należy podjąć w sytuacji krzywdzenia dziecka lub zagrożenia jego bezpieczeństwa ze strony osób obcych, członków rodziny, personelu placówki oraz rówieśników,
b)    zasady ochrony danych osobowych dziecka, które określają sposób przechowywania i udostępniania informacji o dziecku,
c)    zasady dostępu dzieci do internetu oraz ochrony dzieci przed szkodliwymi treściami w internecie,
d)    zasady bezpiecznych relacji personel placówki - dziecko, określające jakie zachowania są niedozwolone w kontakcie z dzieckiem.
3. Cały personel placówki, w tym wolontariusze oraz praktykanci, znają treść dokumentu Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem.
4. Zapisy zawarte w dokumencie Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem obowiązują wszystkich członków personelu placówki, w tym wolontariuszy oraz praktykantów.
5. Dyrekcja placówki wyznaczyła osobę/y odpowiedzialną/e za monitoring realizacji Polityki ochrony dzieci i jej rola oraz zadania są jasno określone.
6. W placówce jest wyznaczona osoba odpowiedzialna za monitoring bezpieczeństwa sieci komputerowej.

Standard II. Placówka monitoruje swoich pracowników w celu zapobiegania krzywdzeniu dzieci.

1. Rekrutacja pracowników w placówce odbywa się według zasad, które obejmują
m. in. ocenę przygotowania kandydatów do pracy z dziećmi oraz sprawdzenie ich referencji.
2. Placówka uzyskała informacje z Krajowego Rejestru Karnego o pracownikach
 (gdy jest to dozwolone przepisami obowiązującego prawa).
3. Wszyscy pracownicy, w tym wolontariusze i stażyści, złożyli oświadczenia dotyczące niekaralności lub toczących się wobec nich postępowań karnych lub dyscyplinarnych za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności oraz przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego - w przypadkach, gdy prawo nie zezwala na pozyskanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego.

Standard III. Placówka zapewnia swoim pracownikom edukację w zakresie ochrony dzieci przed krzywdzeniem i pomocy dzieciom w sytuacjach zagrożenia.

1. Rozpoczynając pracę w placówce wszyscy członkowie personelu, w tym wolontariusze, stażyści oraz praktykanci przechodzą szkolenie w zakresie ochrony dzieci obejmujące zapoznanie z obowiązującą w placówce Polityką ochrony dzieci.
2. Wszyscy członkowie personelu placówki zostali przeszkoleni w zakresie symptomów krzywdzenia dzieci.
3. Wszyscy członkowie personelu placówki zostali przeszkoleni w zakresie odpowiedzialności prawnej pracowników placówki, zobowiązanych do podejmowania interwencji.
4. Wszyscy członkowie personelu placówki zostali przeszkoleni w zakresie procedury "Niebieskie Karty".
5. Pracownicy placówki mają łatwy dostęp do danych kontaktowych lokalnych placówek, które zajmują się ochroną dzieci oraz zapewniają pomoc w nagłych wypadkach (policja, sąd rodzinny, centrum interwencji kryzysowej, ośrodek pomocy społecznej, placówki ochrony zdrowia).
6. Przynajmniej jeden pedagog/nauczyciel/opiekun został przeszkolony w zakresie metod i narzędzi edukacji dzieci w obszarze ochrony przed przemocą i wykorzystywaniem oraz bezpieczeństwa w sieci i dysponuje scenariuszami zajęć oraz materiałami edukacyjnymi dla dzieci*.
7. Wychowawcy klas zostali przeszkoleni w zakresie zjawiska przemocy rówieśniczej oraz metod i narzędzi działań profilaktycznych oraz interwencyjnych.

Standard IV. Placówka oferuje rodzicom edukację w zakresie wychowania dzieci bez przemocy oraz ochrony ich przed przemocą i wykorzystywaniem.

1. W placówce znajduje się tablica dla rodziców, na której zamieszczane są przydatne informacje na temat:
•    wychowania dzieci bez przemocy,
•    ochrony dzieci przed przemocą i wykorzystywaniem,
•    zagrożeń bezpieczeństwa dziecka w internecie,
•    możliwości podnoszenia umiejętności wychowawczych,
•    danych kontaktowych placówek zapewniających pomoc i opiekę w trudnych sytuacjach życiowych.
2. Wszyscy rodzice zostali zapoznani z obowiązującą w placówce Polityką ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

Standard V. Placówka oferuje dzieciom edukację w zakresie praw dziecka oraz ochrony przed zagrożeniami przemocą i wykorzystywaniem.

1. W każdej klasie/grupie odbyły się zajęcia na temat praw dziecka lub są one wpisane w roczny plan pracy każdej klasy/grupy.
2. W każdej klasie/grupie odbyły się zajęcia na temat ochrony przed przemocą oraz wykorzystywaniem lub są one wpisane w roczny plan pracy klasy/grupy.
3. W każdej klasie/grupie odbyły się zajęcia z zakresu profilaktyki przemocy rówieśniczej lub są one wpisane w roczny plan pracy klasy.
4. W każdej klasie/grupie dzieci zostały poinformowane do kogo mają się zgłosić po pomoc i radę w przypadku krzywdzenia lub wykorzystywania.
5. W każdej klasie/grupie odbyły się zajęcia na temat zagrożeń bezpieczeństwa dzieci w internecie lub są one wpisane w roczny plan pracy klasy/grupy.
6. W placówce dostępne są dla dzieci materiały edukacyjne w zakresie: praw dziecka oraz ochrony przed zagrożeniami przemocą i wykorzystywaniem seksualnym oraz zasad bezpieczeństwa w internecie (broszury, ulotki, książki).
7. W placówce wyeksponowane są informacje dla dzieci nt. możliwości uzyskania pomocy w trudnej sytuacji, w tym numery bezpłatnych telefonów zaufania dla dzieci i młodzieży.

Standard VI. Placówka monitoruje i okresowo weryfikuje zgodność prowadzonych działań z przyjętymi zasadami ochrony dzieci.

1. Przyjęte zasady i realizowane praktyki ochrony dzieci są weryfikowane - przynajmniej raz na rok.
2. W ramach monitoringu zasad i praktyk ochrony dzieci organizacja konsultuje się z ich rodzicami/opiekunami oraz dziećmi.

Etapy realizacji programu:

Działania w ramach zadania publicznego będą realizowane w kilku etapach:

1. Przeprowadzona zostanie diagnoza potrzeb placówek edukacyjnych w całej Polsce w zakresie spełniania przez nie opisanych wyżej standardów ochrony dzieci.

2. Przygotowana zostanie oferta edukacyjna dla profesjonalistów, rodziców i dzieci, która ułatwi placówkom spełnienie standardów (gotowe scenariusze zajęć edukacyjnych umożliwiające przeprowadzenie działań profilaktycznych dla dzieci i rodziców).

3. Przygotowany zostanie na stronie Fundacji Dzieci Niczyje portal, w którym placówki z całej Polski będą mogły rejestrować się i uzyskać dostęp do oferty edukacyjnej, narzędzi i przydatnych dokumentów.

4. Na terenie całej Polski prowadzone będą działania informacyjno-edukacyjne:

a)    ogólnopolska konferencja inaugurująca program odbędzie się w Warszawie,
b)    lokalne konferencje informujące o programie (cele, oferta oraz kryteria oceny placówek, warunki otrzymania certyfikatu), zgodnie z zapotrzebowaniem zostaną zorganizowane we współpracy z kuratoriami oświaty i władzami samorządowymi,
c)    lokalne pikniki dla dzieci nt. bezpieczeństwa wzmacniające naturalne zasoby dzieci i młodzieży w zakresie ochrony własnej przed krzywdzeniem.

4.    Uruchomiony zostanie proces ciągłej rekrutacji placówek do programu. Przystąpienie do programu będzie wiązało się z podjęciem w danej placówce działań na rzecz wdrożenia standardów, a następnie zgłoszenia placówki do oceny, której pozytywny rezultat honorowany będzie przyznaniem placówce certyfikatu.

5.    Na terenie całej Polski prowadzone będą szkolenia dla koordynatorów programu w placówkach nt. polityki i standardów ochrony dzieci oraz szkolenia przygotowujące profesjonalistów do prowadzenia działań edukacyjnych w zakresie praw dziecka i ochrony przed krzywdzeniem dla dzieci, rodziców i innych profesjonalistów.

6.    Zbudowana zostanie sieć jednostek wspierających realizację programu, do której zaproszone zostaną instytucje i organizacje pozarządowe z całej Polski mające doświadczenie w podobnych działaniach. Po przygotowaniu (w ramach Studium Przeciwdziałania Krzywdzeniu Dzieci) będą one pełniły rolę lokalnych koordynatorów programu.

7.    Certyfikowanie placówek, które spełniają standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

Realizacja działań pozwoli na dostęp do szerokiej grupy odbiorców, ze względu na wykorzystanie rozwiązań edukacyjnych bazujących na nowych technologiach.

Efekty Programu (2014-2016):

Zakładane rezultaty:

1.    5000 placówek zarejestruje się w portalu programu i wystąpi o certyfikat.
2.    Blisko 8000 osób skorzysta z portalu edukacyjnego za pośrednictwem urządzeń mobilnych.
3.    Powstaną 3 nowe narzędzia - scenariusze zajęć profilaktycznych do pracy z dziećmi, które zostaną udostępnione do bezpłatnego pobierania z portalu programu dla szkół i placówek  oświatowych z całej Polski. Skorzysta z nich ok. 5000 osób.
4.    W ramach edukacji zdalnej - prezentacji multimedialnych oraz e-learningów. powstanie 9 scenariuszy szkoleń dla profesjonalistów (startowych i problemowych). Skorzysta z nich ok. 5000 osób.
5.    Odbędzie się 16 konferencji nt. standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem i polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Weźmie w nich udział ok. 1920 osób z całej Polski.
6.    Zostanie przeszkolonych blisko 13 500 uczestników nt. standardów polityki ochrony dzieci. Cykl zawiera: 400 godz. startowych szkoleń nt. standardów polityki ochrony dzieci w ok. 50 grupach, w których udział weźmie blisko 900 osób, które następnie przeszkolą po ok. 15 osób w poszczególnych placówkach.
7.    Odbędzie się 1120 godz. szkoleń problemowych i weźmie w nich udział około 1260 osób. Uczestniczy szkoleń prowadzonych przez FDN przeszkolą po ok. 15 osób w placówkach, co daje łącznie liczbę 18 900 osób-uczestników szkoleń problemowych.
8.    Odbędą się 4 edycje 80-godzinnego Studium Przeciwdziałania Krzywdzeniu Dzieci. Blisko 80 osób zostanie przygotowanych do pełnienia funkcji koordynatorów lokalnych i trenerów szkoleń dot. standardów i przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci w placówkach edukacyjnych. Odbędą się 2 grupy superwizji dla lokalnych koordynatorów.
9.    Zostanie zorganizowanych 11 pikników edukacyjnych dla dzieci i młodzieży nt. bezpieczeństwa i szukania pomocy, weźmie w nich udział ok. 3300 osób.

Zakładamy także realizację celów Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”:

1. Zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkołach i placówkach poprzez wdrożenie standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem, działań  edukacyjnych i informacyjnych adresowanych do profesjonalistów, dzieci, młodzieży i rodziców.
2. Podniesienie poziomu wiedzy nauczycieli i szkolnych specjalistów na temat:
- rozpoznawania czynników i symptomów krzywdzenia dzieci i podejmowania skutecznych działań w sytuacji zagrożenia krzywdzenia dziecka,
- profilaktyki krzywdzenia dzieci, w tym również w Internecie.
3. Nastąpi poprawa społecznego funkcjonowania dzieci i młodzieży w środowisku rówieśniczym, dzięki podejmowanym działaniom profilaktycznym i interwencyjnym.
4. Nastąpi wzmocnienie współpracy lokalnych podmiotów w zakresie przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci.
W perspektywie długoterminowej spodziewamy się zmniejszenie skali zjawiska krzywdzenia dzieci i młodzieży: występowania agresji i przemocy w relacjach z rówieśnikami i dorosłymi w szkołach i placówkach systemu oświaty, wykorzystywania seksualnego, a także podejmowania zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży w środowisku szkolnym i pozaszkolnym.

Program „Bezpieczna i przyjazna szkoła – ocena szkół i placówek systemu oświaty realizujących politykę ochrony dzieci przed agresją i przemocą będzie wspomagany prowadzeniem przez specjalistów ogólnopolskiej infolinii interwencyjno-informacyjnej dla uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ich rodziców, nauczycieli oraz innych podmiotów działających na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

certyfikacja

01 ORE 02 ORPEG 03 CIE 04 CKE 05 IBE 06 KOWEZIU