Informacja w sprawie wykonania adaptacji podręczników szkolnych dla uczniów niewidomych i słabo widzących

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że Minister Edukacji Narodowej zlecił dyrektorowi Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie (ORE) realizację zadań wynikających z obsługi umów zawartych z Uniwersytetem Warszawskim i Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II, których przedmiotem jest wykonanie adaptacji podręczników szkolnych i książek pomocniczych, przeznaczonych dla uczniów niewidomych (w systemie Braille'a) oraz dla uczniów słabo widzących (w druku powiększonym) oraz prowadzenie systemu informatycznego, w którym umieszczane są wykonane na zlecenie MEN adaptacje.

Czytaj więcej...

Lista rzeczoznawców do spraw podręczników, w tym podręczników pomocniczych, przeznaczonych do kształcenia specjalnego

Stosownie do § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. Nr 89, poz. 730) rzeczoznawca nie może opiniować podręcznika, jeżeli:
  1. jest autorem lub współautorem programu lub podręcznika, który jest przeznaczony dla tych samych zajęć edukacyjnych na tym samym etapie edukacyjnym;
  2. jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym wnioskodawcy;
  3. pozostaje z wnioskodawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności.

Czytaj więcej...

Wykaz podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego

Wykaz podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego, przeznaczonych do kształcenia specjalnego, opracowanych zgodnie z podstawą programową określoną w rozporządzeniu ministra edukacji narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. W sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (dz. U. 2009 r. Nr 4, poz. 17).

Czytaj więcej...

Informacja o podręcznikach do kształcenia specjalnego

Obowiązujące regulacje prawne stanowią, iż w przedszkolach, klasach pierwszych szkół podstawowych oraz gimnazjów, od roku szkolnego 2009/2010 obowiązuje nowa podstawa programowa określona w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17).

Czytaj więcej...


01 ORE 02 ORPEG 03 CIE 04 CKE 05 IBE 06 KOWEZIU