Informacja o podręcznikach do kształcenia specjalnego

zmień rozmiar czcionki:

W związku z tym, w ww. klasach począwszy od roku szkolnego 2009/2010 mogą być stosowane wyłącznie podręczniki opracowane zgodnie z nową podstawą programową kształcenia ogólnego. Podręczniki obowiązujące do roku szkolnego 2008/2009, opracowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego  w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 51, poz. 458, z późn. zm.),  mogą być stosowane wyłącznie w klasach starszych. Podręczniki, które z dniem 1 września 2009 r. stracą aktualność mogą być przekazywane bezpłatnie do szkół i wykorzystywane przez nauczycieli i uczniów jako materiały pomocnicze.

Jednocześnie należy podkreślić, że uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz niesłyszący realizują podstawę programową kształcenia ogólnego tę samą co ich pełnosprawni rówieśnicy. W związku z tym, podręczniki dostępne na rynku mogą być stosowane również w procesie kształcenia tych uczniów. Decyzję w tej sprawie podejmuje nauczyciel przedmiotu, który na podstawie art. 22a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) ma prawo wyboru podręcznika spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego.

01 ORE 02 ORPEG 03 CIE 04 CKE 05 IBE 06 KOWEZIU