O tytule honorowym "Profesora Oświaty"

zmień rozmiar czcionki:
Tytuł honorowy Profesora Oświaty nadawany jest przez Ministra Edukacji Narodowej na wniosek Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty nauczycielom spełniającym określone kryteria formalne oraz merytoryczne. Do kryteriów formalnych zaliczają się status nauczyciela dyplomowanego oraz minimum 20-letni okres pracy w zawodzie nauczyciela, w tym co najmniej 10-letni okres pracy jako nauczyciel dyplomowany.

Kryteria merytoryczne odnoszą się do oceny dorobku zawodowego kandydata. Są szczegółowo omówione w § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2008 r. w sprawie Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty (Dz. U. Nr 163, poz. 1017).  Na jego podstawie przy wyborze w szczególności bierze się pod uwagę:

  • jakość pracy prowadzonej z uczniami, w tymosiągnięcia dydaktyczne lub wychowawcze w pracy z uczniami, w tym osiągnięcia w pracy z uczniami niepełnosprawnymi lub z uczniami zagrożonymi niedostosowaniem społecznym, wyniki uczniów nauczyciela uzyskiwane ze sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, osiągnięcia uczniów nauczyciela uzyskiwane w konkursach, turniejach i olimpiadach;
  • pozytywne oddziaływanie na nauczycieli, w tym stwarzanie swoją postawą wzorca nauczyciela i wychowawcy, dzielenie się z innymi nauczycielami swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym, pełnienie funkcji doradczych lub eksperckich w systemie oświaty, systemie pomocy społecznej lub postępowaniach w sprawach nieletnich;
  • wysoki poziom kultury pedagogicznej kandydata, w tym wybitną umiejętność prowadzenia dialogu z uczniami, rodzicami oraz nauczycielami, umiejętność stawiania wymagań mobilizujących uczniów do pracy nad własnym rozwojem, wysoki poziom kultury języka.

Kapituła bierze także pod uwagę szczególne osiągnięcia kandydata związane z wykonywaniem zawodu nauczyciela, takie jak:

  • opracowanie własnego programu wychowania przedszkolnego lub programu nauczania cieszącego się uznaniem nauczycieli;
  • uznany dorobek zawodowy potwierdzony Medalem Komisji Edukacji Narodowej, nagrodami ministra, kuratora oświaty lub organów prowadzących szkoły i placówki;
  • znaczący udział w przygotowaniu zawodowym przyszłych nauczycieli;
  • publikacje dotyczące oświaty i problematyki edukacyjnej.

Wnioski o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty, Kapituła przedstawia ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania, w terminie do dnia 1 lipca każdego roku.

Kapituła do Spraw Profesorów Oświaty składa się z 16 członków, powoływanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, spośród osób będących uznanymi autorytetami w dziedzinie oświaty i dających rękojmię prawidłowego wykonywania zadań Kapituły. Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje organom sprawującym nadzór pedagogiczny, organom prowadzącym szkoły i placówki, związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli oraz organizacjom pozarządowym, których statutową działalnością jest działalność oświatowa. Kadencja członka Kapituły trwa od czterech do sześciu lat.

W 2008 r. Minister Edukacji Narodowej po raz pierwszy nadał tytuły honorowe profesora oświaty. Nadano wówczas 10 tytułów. W latach kolejnych tj. w 2009 r. - 10 tytułów, w 2010 r. - 13 oraz w 2011 r. - 20 tytułów honorowego profesora oświaty.  Do chwili obecnej nadano 53 tytuły.

01 ORE 02 ORPEG 03 CIE 04 CKE 05 IBE 06 KOWEZIU