Wynik wyszukiwania tagu 'sześciolatki'

Obowiązek szkolny 6-latka - pytania i odpowiedzi

Do kiedy rodzice muszą podjąć decyzję o posłaniu sześciolatka do pierwszej klasy?

Nie ma ustawowego przepisu określającego datę zapisania dziecka do szkoły. Rodzice mogą podjąć taką decyzję nawet na początku września.Kiedy zaczyna się obowiązek szkolny dla dzieci urodzonych w 2007 roku?
Dzieci urodzone w 2007 r., które nie poszły do szkoły w wieku sześciu lat, rozpoczynają spełnianie obowiązku szkolnego od 1 września 2014 r.Jakich przedmiotów będzie się uczyło moje dziecko w pierwszej klasie?

W okresie pierwszych trzech lat nauka nie jest podzielona na przedmioty. W tym czasie nauczyciel prowadzi zintegrowaną edukację wczesnoszkolną, w ramach następujących dziedzin: polonistycznej, muzycznej, plastycznej, społecznej, przyrodniczej, matematycznej, zajęć komputerowych, zajęć technicznych, wychowania fizycznego, języka obcego. Ponadto na życzenie rodziców może być prowadzona nauka religii  i etyki oraz języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej i języka regionalnego (kaszubskiego).

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół – grudzień 2008, sierpień 2012 r.Czy w przypadku gdy w oddziałach zerowych i klasach pierwszych spotkają się dzieci z dwóch roczników, powinny być tworzone osobne klasy dla sześciolatków?

Już dziś sześciolatki i siedmiolatki często rozpoczynają razem naukę w klasach pierwszych. W szkołach odrębne klasy dla sześciolatków powstają wtedy, gdy zbierze się wystarczająca liczba dzieci, co nie zawsze jest możliwe.

Nie ma żadnych przeciwwskazań, by zarówno w pierwszej klasie, jak i tym bardziej w klasie tzw. zerowej dzieci z dwóch roczników uczyły i bawiły się wspólnie.

Aby zapobiec, w miarę możliwości, tworzeniu oddziałów klasowych z uczniów, których dzieli duża różnica wieku, w latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 – w szkołach, gdzie utworzonych będzie więcej niż 1 oddział klasy pierwszej, dzieci zostaną dobrane do poszczególnych oddziałów klasowych według wieku, począwszy od najmłodszych. Dzięki temu w oddziałach klasowych będą się uczyły dzieci w zbliżonym wieku.Ile dzieci może uczyć się w jednym oddziale klasowym?

Od roku szkolnego 2014/2015 liczba uczniów w oddziałach klas I–III publicznej szkoły podstawowej nie będzie mogła przekraczać 25. Zasada ta będzie wprowadzana stopniowo. Liczba uczniów w powstających w roku szkolnym 2014/2015 oddziałach klasy I publicznej szkoły podstawowej nie będzie mogła przekraczać 25, a od roku szkolnego 2015/2016 zasada ta dotyczyć będzie zarówno oddziałów klasy I, jak i oddziałów klasy II. Od roku szkolnego 2016/2017 wszystkie oddziały klas I–III publicznej szkoły podstawowej będą liczyły nie więcej niż 25 uczniów.

Ograniczenie liczby uczniów do 25 w oddziale w klasach I–III publicznej szkoły podstawowej sprzyjać będzie realizowaniu podstawy programowej kształcenia ogólnego w tempie dostosowanym do indywidualnych możliwości psychofizycznych i poznawczych każdego dziecka, rozwijaniu zainteresowań oraz wzmocnieniu poczucia bezpieczeństwa najmłodszych uczniów.Między dzieckiem urodzonym w styczniu 2007 roku a tym, które urodziło się pod koniec czerwca 2008 roku jest półtora roku różnicy. Ponadto dzieci urodzone w 2007 roku, które pójdą do szkoły w roku 2014/2015 będą mieć za sobą przynajmniej dwa lata przedszkola czy też nawet „zerówki”, a dzieci urodzone w 2008 roku – czasami tylko rok. Czy różnice między dziećmi nie będą zbyt duże?

Ministerstwo Edukacji Narodowej zaproponowało wprowadzenie systemowego rozwiązania, które pomoże rozwiązać ten potencjalny problem. Wszędzie tam, gdzie tworzony będzie w szkole więcej niż jeden oddział klasy pierwszej, dzieci będą zapisywane do oddziałów klasowych zgodnie z miesiącem urodzenia, począwszy od najmłodszych. To sprawi, że w jednym oddziale klasowym będą się uczyć dzieci między którymi różnica wieku nie jest znacząca. Należy również pamiętać, że w ramach zajęć wychowania przedszkolnego na każdym etapie, nauczyciel jest obowiązany do rozwijania wiedzy i umiejętności dziecka, uwzględniając jego potrzeby i możliwości.Jak szkoły mogą zadbać o indywidualne podejście do potrzeb uczniów gdy ich liczba w klasach potrafi przekraczać 30 uczniów?

Aby zapobiec tworzeniu licznych oddziałów klasowych dla najmłodszych uczniów, w nowelizacji ustawy MEN zaproponował aby począwszy od września 2014 roku oddziały klasy 1. nie mogły liczyć więcej niż 25 uczniów. Po roku ten przepis obejmie klasy 1 i 2, a docelowo wszystkie klasy 1-3.Czy sześciolatek, który uczęszcza do pierwszej klasy, może samodzielnie chodzić do szkoły lub wracać do domu?

Ustawa – prawo o ruchu drogowym stanowi, że dopiero siedmiolatek może samodzielnie poruszać się po drodze (w tym m.in. przechodzić przez jezdnię). Dzieci młodsze, niezależnie od tego, dokąd się przemieszczają nie mogą samodzielnie poruszać się po drodze i muszą być pod opieką dorosłego. Przyjęta tu granica wieku jest niezależna od wieku rozpoczynania obowiązku szkolnego. Za niestosowanie się do tego przepisu policja może ukarać opiekunów prawnych dziecka.Plecak szkolny dziecka może ważyć ponad 3 kg, czy sześciolatki nie są za małe, by dźwigać takie ciężary?

Każda szkoła podstawowa ma obowiązek zapewnić uczniom miejsce do pozostawiania podręczników i przyborów szkolnych. Jeśli szkoła nie zapewnia takiego miejsca – łamie prawo.

Ten przepis został przygotowany właśnie z myślą o odciążeniu uczniowskich tornistrów. Doświadczeni nauczyciele doradzają zaś rodzicom maluchów, by przy wyborze plecaka kierowali się również jego wagą i przede wszystkim – kontrolowali to, co dziecko do plecaka pakuje.Nie wiem czy moje 6-letnie dziecko poradzi sobie w szkole. Urodziło się w drugiej połowie roku i zastanawiam się jak wypadnie w porównaniu do starszych kolegów?

Nowa podstawa programowa została przygotowana tak, aby poradziły sobie z nią wszystkie dzieci 6-letnie niezależnie od miesiąca urodzenia. Umiejętności, które powinno opanować dziecko na pierwszym etapie edukacyjnym zostały rozpisane na 3 lata (klasy I-III) co pozwala nauczycielowi na dowolne rozłożenie materiału i dostosowane tempa pracy do potrzeb i możliwości wszystkich uczniów.Czy moje dziecko podoła wymaganiom szkolnym?

Wymagania w pierwszej klasie zostały dostosowane do dzieci 6-letnich, tak, by uczeń przeszedł przez I etap edukacyjny - klasy I-III w sposób jak najbardziej przyjazny i zachęcający do podejmowania indywidualnej aktywności oraz współpracy z innymi uczniami. Zakres wiadomości i umiejętności, jakimi ma dysponować uczeń kończący klasę I, a później klasę III ustalono tak, by nauczyciel mógł je zrealizować z uczniami o przeciętnych możliwościach. Dzięki indywidualizacji nauczania zostaną uwzględnione różnice dojrzałości, które obserwuje się pomiędzy dziećmi.Moje starsze dziecko nie lubi wychowania fizycznego, prowadzonego w ciasnej salce gimnastycznej. Czy są jakieś standardy dla sześciolatków?

Zaleca się, aby zajęcia z dziećmi prowadzone były w miejscach do tego celu przeznaczonych, np. na boisku, w sali gimnastycznej itp. Nie ma więc osobnych standardów dla dzieci 6 bądź 7 letnich. Wszystkie powinny mieć zapewnione właściwe warunki.Czy rodzic dziecka urodzonego 6-letniego potrzebuje opinii poradni psychologicznej, o gotowości szkolnej, by zapisać dziecko do pierwszej klasy?

Nie. Jeśli rodzic ocenia, że dziecko jest gotowe do podjęcia nauki w pierwszej klasie, może je zapisać do szkoły. Nie trzeba zasięgać opinii poradni, nie ma potrzeby przeprowadzania dodatkowych badań lub przedkładania zaświadczeń.

Rodzicowi w ocenie gotowości dziecka pomóc powinna tzw. diagnoza przedszkolna przeprowadzona w przedszkolu (dwukrotnie, na początku realizowania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego oraz po kilku miesiącach, wiosną). Na tej podstawie nauczyciele i rodzice oceniają stopień gotowości dziecka do podjęcia nowych, szkolnych wyzwań. Warto pamiętać, że przedszkole ma obowiązek przeprowadzenia takiej diagnozy niezależnie od tego, czy rodzic planuje posłać dziecko 6-letnie do pierwszej klasy, czy też zatrzymać je na drugi rok w oddziale przedszkolnym („zerówce”).

Oczywiście rodzic, jeśli nadal ma wątpliwości co do gotowości szkolnej dziecka lub chciałby dodatkowo wspomóc swoje dziecko w lepszym przygotowaniu do zadań szkolnych, może zasięgnąć opinii poradni (np. w kwestiach ćwiczeń motorycznych, logopedycznych i innych lub zwrócić się z prośbą o przeprowadzenie badania gotowości szkolnej dziecka).Co ma zrobić rodzic, gdy słyszy w przedszkolu, że jego 6-letnie dziecko nie osiągnęło gotowości szkolnej?

Na pewno warto w takiej sytuacji zapytać wychowawcę, który przygotował diagnozę przedszkolną, w jakich obszarach przedszkole nie przygotowało dziecka do podjęcia nauki w szkole. Jeśli rodzic chce zasięgnąć przed podjęciem decyzji opinii, może zwrócić się do poradni psychologiczno-pedagogicznej – podczas obserwacji dziecka oraz testów umiejętności specjaliści będą mogli przedstawić szczegółową diagnozę gotowości szkolnej.

Ostatecznie to rodzic decyduje o posłaniu dziecka 6-letniego do I klasy szkoły podstawowej.Co stanie się z dziećmi, którym na przykład poradnia psychologiczno-pedagogiczna wyda opinię o braku gotowości szkolnej? Czy ktoś przewidział miejsca dla tych dzieci? Gdzie one się wtedy podzieją? Czy będą mogły jeszcze przez kolejny rok uczęszczać do przedszkola? Co mają zrobić rodzice, jeśli przedszkole nie przyjmie takiego dziecka? Już teraz są tysiące przypadków, że dla pięcio- i sześciolatków nie ma miejsc w przedszkolach, więc sześciolatki odsyłane są do szkół, aby wcześniej rozpoczynać edukację.

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna wydaje ww. opinię na podstawie przeprowadzonej diagnozy dojrzałości szkolnej dziecka do podjęcia systematycznej nauki w szkole, obejmującej dojrzałość pod względem fizycznym, intelektualnym, społecznym i emocjonalnym.

Zgodnie z art. 16 ust. 3 ustawy o systemie oświaty, w przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego przez dziecko nieposiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok.

Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat, zgodnie z art. 14 ust. 1a ww. ustawy.

Natomiast zgodnie z ww. przepisem w brzmieniu nadanym ustawą z 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 56, poz. 458), który wszedł w życie 1 września 2012 r. oraz przepisami ustawy z dnia 27 stycznia 2012 r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r., poz. 176), od 1 września 2014 r. wychowaniem przedszkolnym będzie mogło być objęte dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. W konsekwencji obowiązek szkolny tych dzieci będzie mógł być odroczony do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat.

Dziecko w wieku 6 lat, które w latach szkolnych 2012/2013 i 2013/2014 nie rozpocznie spełniania obowiązku szkolnego, kontynuuje przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

Zapewnienie warunków do kontynuowania przygotowania przedszkolnego, jest zadaniem własnym gminy.Czy nauczyciele uczący moje dziecko będą właściwie przygotowani do pracy z młodszymi uczniami?

Tak. Nauczyciele mogą uczyć w szkole wyłącznie, jeśli posiadają odpowiedni kwalifikacje. Dodatkowo uczestniczą w specjalistycznych szkoleniach, które pomogą im jeszcze lepiej niż teraz uczyć małe dzieci. Zasadą jest też, że w edukacji wczesnoszkolnej dzieci powierza się jednemu nauczycielowi przez cały ten etap kształcenia. To pozwala nauczycielowi dobrze poznać swoją grupę dzieci i dostosować tempo i treści nauczania do potrzeb poszczególnych dzieci.

Do kwietnia 2013 roku placówki doskonalenia nauczycieli objęły działaniami w zakresie związanym z rozpoczęciem przez dzieci 6-letnie spełniania obowiązku szkolnego – 21 603 szkoły podstawowe, w tym 8957 szkół z oddziałami przedszkolnymi oraz 16088 przedszkoli i 2240 innych form wychowania przedszkolnego.

Zaplanowano, że z oferty placówek doskonalenia nauczycieli w zakresie związanym z rozpoczęciem przez dzieci 6-letnie spełniania obowiązku szkolnego skorzysta 63 730 nauczycieli szkół podstawowych i 63 604 przedszkoli. Z oferty skorzysta również 2 944 nauczycieli innych form wychowania przedszkolnego. Do dnia przeprowadzania monitorowania z oferty w omawianym zakresie skorzystało 66589 nauczycieli szkół podstawowych, 64692 nauczycieli przedszkoli i 3050 nauczycieli pracujących w innych formach wychowania przedszkolnego.W jaki sposób może być odroczony obowiązek szkolny dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego?

W obecnym stanie prawnym odroczenie realizacji obowiązku szkolnego dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, może nastąpić nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat. Przepis ten obowiązuje do 31 sierpnia 2014 r.

1 września 2014 r. w życie wejdą nowe przepisy, które pozwolą na odroczenie realizacji obowiązku szkolnego dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, jednak nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat.

Dziecku urodzonemu w 2005 roku, opinia w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego, w sytuacji, gdy nie osiągnęło ono gotowości szkolnej, powinna zostać wydania nie później niż 31 sierpnia 2013 r.W jaki sposób dzieci z upośledzeniem w stopniu głębokim realizują obowiązek szkolny?

Dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim realizują obowiązek szkolny w formie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych – indywidualnych albo grupowych, na podstawie stosownego orzeczenia wydanego przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. W przypadku dziecka z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, nie mają zastosowania przepisy dotyczące odroczenia obowiązku szkolnego, gdyż udział dziecka w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych jest zarówno formą spełniania rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, jak i obowiązku szkolnego.Ile godzin tygodniowo powinno być zajęć w przedszkolu specjalnym?

Przepisy nie różnicują wymiaru czasu zajęć przedszkola specjalnego i przedszkola ogólnodostępnego.

Organizację pracy przedszkola określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z późn. zm.).

Szczegółową organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, uwzględniający zasady ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwania rodziców (prawnych opiekunów).

Dzienny czas pracy przedszkola ustalony i zatwierdzony przez organ prowadzący, na wniosek dyrektora przedszkola, musi uwzględniać czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w wymiarze nie niższym niż 5 godzin dziennie.

Pozostałe zajęcia są zajęciami dodatkowymi i organizuje się je na wniosek rodziców (prawnych opiekunów). W związku z tym przepisy powyższego rozporządzenia nie regulują tygodniowego wymiaru tych zajęć. Czas ich trwania zajęć powinien być bowiem dostosowany do możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci.


Mój syn, jako siedmiolatek, ma iść 1 września 2014 r. do I klasy. Intelektualnie i emocjonalnie rozwija się bardzo dobrze. Wyróżnia się na tle swoich rówieśników. Trochę żałuję, że nie posłałem go do szkoły jako sześciolatka. Czy możliwe jest, żeby moje dziecko „przeskoczyło" I klasę?


Prawo oświatowe umożliwia takie rozwiązanie. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) oraz po uzyskaniu opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.


Dyrektor szkoły odroczył spełnianie obowiązku szkolnego przez moje dziecko od września 2014 r. Córka może jeszcze zostać w przedszkolu. Zastanawiam się jednak czy to było dobre rozwiązanie, gdyż zdecydowana większość dzieci, które zna z przedszkola, do września będzie się już uczyć w szkole. Zauważyłam też, że córka przez te kilka miesięcy od badania w poradni psychologiczno – pedagogicznej (odbyło się w lutym), rozwinęła się nie tylko pod względem fizycznym, ale też intelektualnym i społecznym. Pyta mnie też dlaczego ona ma zostać w przedszkolu, skoro jej koleżanki idą już do szkoły. Czy mogę przed rozpoczęciem roku szkolnego wycofać decyzję o odroczeniu i posłać córkę do I klasy?

Jeśli dyrektor szkoły w obwodzie którego dziecko mieszka, na Pani wniosek odroczył realizację obowiązku szkolnego, powinna Pani zwrócić się do dyrektora o uchylenie tej decyzji. Dyrektor szkoły, uwzględniając Pani uzasadnienie i biorąc pod uwagę dobro dziecka, może uchylić wcześniej podjętą decyzję o odroczeniu.

Rodzice i minister razem o sześciolatkach

Dziś (21 czerwca), w siedzibie Ministerstwa Edukacji Narodowej, po raz kolejny odbyło się spotkanie powołanego przez minister Krystynę Szumilas Forum Rodziców, zrzeszającego ponad 30 rodzicielskich organizacji, fundacji i stowarzyszeń z całej Polski. Tematem spotkania, na prośbę rodziców, była istotna społeczna kwestia, jaką jest obniżenie wieku obowiązku szkolnego. Minister Krystyna Szumilas miała okazję przedstawić rodzicom nowy - wynikający z nowelizacji ustawy o systemie oświaty - harmonogram reformy.  Do pierwszych klas od przyszłego roku pójdą obowiązkowo jedynie te dzieci, które urodziły się w pierwszej połowie (od 1 stycznia do końca czerwca) 2008 roku. Pozostałe - jeśli rodzice nie zdecydują o ich wcześniejszym zapisaniu do szkoły, trafią do pierwszej klasy we wrześniu 2015 roku, razem z rocznikiem 2009.

Czytaj więcej...

Senat przyjął „ustawę sześciolatkową"

Senat przyjął dziś (20 września) bez poprawek projekt tzw. ustawy sześciolatkowej. Popierając w głosowaniu nowelizację ustawy o systemie oświaty, Senat opowiedział się za propozycją, żeby w 2014 roku obowiązkiem szkolnym objąć dzieci sześcioletnie z pierwszej połowy rocznika 2008, oraz żeby dzieci urodzone w drugiej połowie tego roku rozpoczęły naukę w 2015 roku.

Zgodnie z założeniami w projekcie nowelizacji od września 2014 roku obowiązek szkolny obejmie wszystkie dzieci siedmioletnie (rocznik 2007) oraz dzieci sześcioletnie, urodzone w okresie 1 stycznia - 30 czerwca 2008 roku; spełnianie obowiązku szkolnego będą mogły rozpocząć również dzieci urodzone w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2008 roku, jeśli taka będzie wola ich rodziców. We wrześniu 2015 roku obowiązek szkolny obejmie dzieci siedmioletnie, urodzone w okresie 1 lipca - 31 grudnia 2008 roku oraz wszystkie dzieci z rocznika 2009 (sześciolatki).

Czytaj więcej...

Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich

Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało na ręce Marszałek Sejmu Ewy Kopacz Informację ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich.

Treść informacji

Sejm przyjął tzw. ustawę sześciolatkową

Dzisiaj (30 sierpnia) Sejm RP przyjął projekt tzw. ustawy sześciolatkowej. Ustawa trafi teraz do Senatu. Zgodnie z projektem tzw. ustawy sześciolatkowej, datą wprowadzenia obowiązku szkolnego dla 6-latków pozostaje 1 września 2014 r.

Jednocześnie proponuje w nim się aby:
  1. od września 2014 roku klasy 1-wsze liczyły do 25 uczniów. Taki przepis ma obowiązywać od września 2014 roku i docelowo dotyczyć klas I - III (we wrześniu 2014 klasy I-wsze, we wrześniu 2015 r. klasy I-wsze i II-gie, od września 2016 r. klasy I - III);
  2. w latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 - w szkołach, gdzie utworzonych będzie więcej niż 1 oddział klasy I-wszej, dzieci dobierać do poszczególnych oddziałów klasowych według wieku, począwszy od najmłodszych;
  3. od września 2014 roku:
    • obowiązek szkolny objął wszystkie dzieci 7-letnie (rocznik 2007) oraz dzieci 6-letnie, urodzone w okresie 1 stycznia - 30 czerwca 2008 r.;
    • spełnianie obowiązku szkolnego mogły rozpocząć również dzieci urodzone w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2008 r., jeśli taka będzie wola ich rodziców;
    • spełnianie obowiązku szkolnego mogły rozpocząć również dzieci 5-letnie (urodzone w roku 2009) jeśli taka będzie wola ich rodziców. W tym przypadku decyzję podejmie dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Takie prawo będzie obowiązywało również kolejne roczniki;
  4. we wrześniu 2015 roku obowiązek szkolny objął dzieci 7-letnie, urodzone w okresie 1 lipca - 31 grudnia 2008 r. oraz wszystkie dzieci z rocznika 2009 (6-latki).

9 faktów o przygotowaniu szkół do przyjęcia sześciolatków

img 8332 1. Od 2009 r. do gmin trafiło 2,7 mld zł z budżetu państwa, a 831 mln zł ze środków unijnych przeznaczono na realizację projektów.

Gminy, placówki edukacyjne, nauczyciele i uczniowie otrzymują coraz więcej wsparcia ze środków rządowych i unijnych. W związku z edukacją dzieci sześcioletnich od 2009 r. zarówno z budżetu państwa, jak i ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego organy prowadzące otrzymały znaczne środki finansowe na wsparcie szkół podstawowych.

W 2013 r. jednostki samorządu terytorialnego prowadzące szkoły podstawowe otrzymały z budżetu państwa w ramach części oświatowej subwencji ogólnej 794 mln zł. Przekazanie tych środków jest związane ze wzrostem liczby uczniów w szkołach podstawowych o liczbę dzieci sześcioletnich, które już od 1 września 2013 r. rozpoczęły realizację obowiązku szkolnego.

Dodatkowo w 2013 r. na bezpośrednie wsparcie szkół i ich organów prowadzących przeznaczono około 831,5 mln zł ze środków unijnych, a na projekty systemowe, niepolegające na przekazaniu w sposób bezpośredni wsparcia finansowego do organów prowadzących przeznaczono kwotę około 328,8 mln.

Czytaj więcej...

Sześciolatek w szkole - konferencja prasowa

031Czas zajęć dostosowany do możliwości sześciolatków, osoba wspierająca nauczyciela, wymagane efekty kształcenia dopiero po III klasie, określenie zadań świetlicy oraz dodatkowe uprawnienia dla rodziców - to tylko niektóre spośród propozycji Joanny Kluzik-Rostkowskiej, ministra edukacji narodowej. Uzupełnią one już obowiązujące prawo stworzone z myślą o sześciolatkach w szkole.

- Z moich rozmów z rodzicami wynika, że zdecydowana większość nie ma żadnych wątpliwości, że ich sześcioletnie dzieci są gotowe do edukacji szkolnej. Co więcej - uważają oni, że to jest ten właściwy wiek i nie warto tracić roku. Największą obawą rodziców jest kwestia przygotowania szkół - powiedziała Joanna Kluzik-Rostkowska, minister edukacji narodowej, podczas konferencji prasowej w MEN (11 grudnia). - Jestem przekonana, że zdecydowana większość szkół w Polsce jest już przygotowana, ponieważ w 90% spośród nich są już sześciolatki. Jednocześnie szanuję obawy rodziców, ponieważ sama musiałam taką decyzję podjąć. Dlatego, aby zminimalizować obawy rodziców, należy jak najlepiej wykorzystać czas do 1 września 2014 r. - dodała minister.

Czytaj więcej...

Ustawa sześciolatkowa wchodzi w życie

Dzisiaj (14 listopada) wchodzi w życie tzw. ustawa sześciolatkowa. Zawarte w niej rozwiązania wprowadzają regulacje dotyczące obejmowania obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich. Datą wprowadzenia obowiązku szkolnego dla 6-latków pozostaje 1 września 2014 r. Od 1 września 2014 r. klasy pierwsze będą liczyły do 25 uczniów. Rozwiązanie to ma docelowo dotyczyć klas I-III (we wrześniu 2014 r. - klasy pierwsze, we wrześniu 2015 r. - klasy pierwsze i drugie, od września 2016 r. - klasy I-III). Przepis wchodzi w życie 1 września 2014 r.

Czytaj więcej...

Listy Ministra Edukacji Narodowej w związku z podpisaniem przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Bronisława Komorowskiego nowelizacji ustawy o systemie oświaty, tzw. ustawy sześciolatkowej

Minister Edukacji Narodowej skierowała dzisiaj (18.10) listy do wszystkich Kuratorów Oświaty, Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast oraz Dyrektorów szkół i przedszkoli w związku z podpisaniem przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Bronisława Komorowskiego nowelizacji ustawy o systemie oświaty, tzw. ustawy sześciolatkowej.

Szkoły są przygotowane na przyjęcie dzieci sześcioletnich

Żadna ze skontrolowanych przez NIK szkół i gmin nie otrzymała negatywnej oceny w kierowanych do nich wystąpieniach pokontrolnych. Jak napisała NIK w komunikacie z 2 kwietnia 2013 roku wiele ze stwierdzonych nieprawidłowości zostało usuniętych w trakcie kontroli. Pozostałe nie miały charakteru definitywnie uniemożliwiającego objęcie 6-letnich dzieci obowiązkiem szkolnym.

Przygotowanie szkół podstawowych do objęcia nauką dzieci sześcioletnich jest procesem trwającym nieprzerwanie od 2009 r. i obejmuje obecnie prawie 13,5 tys. szkół podstawowych. Ogólna ocena NIK, zawarta w Informacji o wynikach kontroli przygotowania gmin i szkół do objęcia dzieci sześcioletnich obowiązkiem szkolnym, sformułowana została na podstawie wyników kontroli przeprowadzonych w zaledwie 32 szkołach podstawowych (0,24% ogółu szkół podstawowych) i w 16 gminach z terenu 8 województw.

Czytaj więcej...


01 ORE 02 ORPEG 03 CIE 04 CKE 05 IBE 06 KOWEZIU