Wzór formularza sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego za 2014 r.

MENMinisterstwo Edukacji Narodowej informuje, że jest już dostępny formularz sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego za 2014 r.

Czytaj więcej...

Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe – wyjaśnienia

MENW związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi interpretacji definicji „rzeczywista liczba uczniów” w odniesieniu do uczniów, którym szkoła zapewniła podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe ze środków dotacji celowej, uprzejmie wyjaśniamy:

Przez rzeczywistą liczbę uczniów, którym szkoła ze środków dotacji celowej zapewniła podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, należy rozumieć liczbę uczniów, którzy rozpoczną edukację w roku szkolnym, za który naliczana jest dotacja (w przypadku klas pierwszych – w roku szkolnym 2014/2015).

Czytaj więcej...

Informacja dotycząca dotacji na uczniów szkół zorganizowanych w podmiotach leczniczych

MEN
W związku z pojawiającym się wątpliwościami informujemy, że na uczniów szkół zorganizowanych w podmiotach leczniczych również przysługuje dotacja celowa na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Czytaj więcej...

Informacja dotycząca klasyfikowania wydatków w wysokości 1% wykorzystanej dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2014 r.

MENW związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi klasyfikowania wydatków w wysokości 1% wykorzystanej dotacji celowej związanych z obsługą zadania polegającego na wyposażeniu szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe -  zgodnie  z art. 22ae ust. 1 ustawy z 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 811), Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, iż  wydatki w wysokości 1% wykorzystanej dotacji celowej należy klasyfikować w następujących rozdziałach: 80101 Szkoły podstawowe, 80102 – Szkoły podstawowe specjalne, 80132 -  Szkoły artystyczne.

Czytaj więcej...

Elektroniczne wzory formularzy - finansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych

MENOd dnia 8 lipca br. obowiązują przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Rozporządzenie zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw z dnia 8 lipca 2014 r. poz. 902.

Udostępniamy elektroniczny wzór informacji niezbędnych do ustalenia wysokości dotacji, wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej, jak również wzór wniosku o udzielenie jednostce samorządu terytorialnego dotacji celowej.

Czytaj więcej...


01 ORE 02 ORPEG 03 CIE 04 CKE 05 IBE 06 KOWEZIU